Suomeksi På svenska In english

Styrelsevalet

 
Styrelsens verksamhetsperiod utgår vid årsmötet år 2017, som väljer ny styrelse på basis av den genomförda kandidatuppställningen och styrelsevalet.
 
1. Styrelsens sammansättning och styrelsemedlemmarnas verksamhets­period
Till styrelsen hör minst tio (10) och högst tjugofyra (24) medlemmar.
Antalet styrelsemedlemmar fastställs på basen av det antal ordinarie medlemmar i medlemsregistret som funnits det föregående kalenderåret som föregått valåret.
Då styrelsens storlek bestämmes kan det väljas högst en styrelserepresentant för varje påbörjat hundratal (100) ordinarie medlemmar.
I styrelsen bör om möjligt vara representerade de med­lemsgrupper som är i fartygstjänst inom utrikesfarten och inrikesfarten, de som tjänstgör inom offentliga sektorn samt medlemmar i registrerad förening som är ordinarie medlem i förbundet.
Styrelsens verksamhetsperiod är fyra (4) år.
 
2. Årsmötets beslut om antalet styrelsemedlemmar
Årsmötet har 23.11.2016 fastställt styrelsemedlemmarnas antal till tolv (12). Stadgarna känner inte till suppleanter. Ingen medlemsgrupp har kvot i styrelsen, utan alla kandidater är jämställda i valet.
 
3. Kandidatuppställningen
Minst tio ordinarie medlemmar i förbundet kan upprätta, underteckna samt tillställa förbundets kansli en kandidatlista som upptar namnet på en kandidat.
Medlem får underteckna endast en kandidatlista.
Om en medlem har undertecknat flera kandidatlistor är endast den först till förbundet anlända listan giltig som understötts av minst tio ordinarie personmedlemmar i förbundet.
 
Enligt förbundsstyrelsens beslut bör förbundets kansli senast före den 31 januari valåret sända ut ett cirkulär med kandidatuppställningsblanketter till fartygen, kretsombudsmännen, förtroendemännen och sjöfartslärover­ken.
Blanketterna får kopieras och kan också printas från förbundets hemsidor. De tio undertecknarna kan vara på olika blanketter bara kandidaten understöds av sammanlagt minst tio medlemmar.
Om du använder svarskuvertet beakta att dess postbehandling är långsammare än för vanliga brev.
 
Kandidatlistorna bör vara på förbundets kansli senast 30.4.2017.
 
Verkställande utskottet uppgör den slutliga kandi­datlistan så att kandidaterna sammanställs i alfabetisk ordning till en vallista. Kandidaterna ges ett löpande nummer som börjar med numret två (2).
Kandidatlistorna och röstsedlarna sändes senast före den 30 juni för röst­ning till varje ordinarie medlem till hemadressen på basen av uppgifterna i förbundets medlemsregister. En tillräcklig mängd röstningsmaterial sänds även till fartygen i utrikesfart.